Waarom het nog steeds nuttig is om met ons in gesprek te gaan?

Publicatiedatum: 21/07/2021


Indien u een effectenleasecontract heeft gesloten via een tussenpersoon, dan heeft u mogelijk recht op een hogere schadevergoeding. Sinds de arresten van de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, uit 2020 over de positie van tussenpersonen, heeft de rechtspraak zich verder ontwikkeld.

Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen sindsdien bij de gerechtshoven vatten we hieronder graag voor u samen:

 1. Was er bij het aangaan van het contract sprake van het doorgeven van een order door de tussenpersoon en heeft dit gevolgen voor de schadevergoeding die Dexia moet betalen?

Het order argument werd in zo goed als alle beoordeelde zaken verworpen, waaronder door twee van de vier gerechtshoven. Deze gerechtshoven oordeelden dat er door Dexia geen hogere schadevergoeding aan de klant hoefde te worden betaald. Dit omdat er geen order werd doorgegeven of omdat het orderremise-argument sowieso geen recht geeft op een hogere schadevergoeding. Het gerechtshof Den Bosch, oordeelde anders. Dit door aan te nemen dat, in de specifieke door deze rechter beoordeelde zaak, wel sprake was geweest van het doorgeven van een order, waardoor aan de klant een hogere schadevergoeding diende te worden betaald.

 1. Is er door de tussenpersoon een beleggingsadvies gegeven en heeft dit gevolgen voor de schadevergoeding die Dexia moet betalen?

De vier gerechtshoven hebben deze vraag in verschillende zaken verschillend beantwoord. Daarbij waren steeds de specifieke feitelijke omstandigheden bij het afsluiten van het contract bepalend voor de uitkomst van de zaak. In bepaalde situaties werd beleggingsadvies aangenomen. Regelmatig werd de beleggingsadvies-klacht echter afgewezen, of werd aan de klant gevraagd om nog bewijs te leveren dat Dexia wist of behoorde te weten dat de tussenpersoon hem heeft geadviseerd.

Omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het door de gerechtshoven aannemen van beleggingsadvies waren bijvoorbeeld:

 1. de aanwezigheid van een schriftelijk persoonlijk financieel plan waaruit bleek dat de tussenpersoon verder was gegaan dan het aanprijzen van een effectenleasecontract,
 2. al dan niet in combinatie met de aanwezigheid van een reeds bestaande vertrouwensrelatie tussen de klant en de tussenpersoon, en het
 3. door de klant zelf contact opnemen met de tussenpersoon.

In de zaken waarin deze omstandigheden niet of niet voldoende duidelijk aanwezig waren en onvoldoende bleek dat de tussenpersoon verder was gegaan dan het aanprijzen van een effectenleasecontract, werd beleggingsadvies niet aangenomen en kon de klant op die grond dus geen aanspraak maken op een hogere schadevergoeding. Zo zijn enkel voorbeeldberekeningen van het verwachte rendement doorgaans onvoldoende bewijs, volgens de gerechtshoven.

Met betrekking tot de rol van de tussenpersonen zijn er inmiddels ook een aantal prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad.

Proceskosten

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. De rechter kan onder meer beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten van de winnende partij moet betalen, de te betalen bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Ter illustratie: in de hiervoor genoemde bij de gerechtshoven gevoerde rechtszaken waarin beleggingsadvies niet werd aangenomen, diende de klant aan Dexia niet alleen de reeds betaalde schadevergoeding terug te betalen, maar diende de klant ook de proceskosten van enkele duizenden euro’s aan Dexia te betalen.

Door tijdig en vrijblijvend in gesprek te gaan met Dexia, hadden de extra kosten mogelijk vermeden kunnen worden.

Hoe nu verder?

Omdat de feiten en omstandigheden van geval tot geval verschillen en omdat Dexia nog meer dure en langlopende rechterlijke procedures wil voorkomen, gaat Dexia graag met u in gesprek. Graag luisteren wij naar uw verhaal en onderzoeken we samen met u of u over stukken beschikt die relevant zijn, zodat we uw zaak in gezamenlijk overleg – en uiteraard rekening houdend met bovenstaande ontwikkelingen– kunnen afronden.

Voor die afronding mogen we u in ieder geval een bedrag aanbieden om tot sluiting van uw dossier te komen, ook indien u geen recht heeft op een hogere vergoeding. Afronding van uw dossier levert u dus in ieder geval iets op. Een gesprek biedt bovendien de mogelijkheid om samen verder te onderzoeken of er redenen zijn om wel tot een hogere vergoeding te komen.

Verhalen van afnemers die u reeds voorgingen, kunt u terugvinden op onze website www.dexia.nl. Het is uiteraard helemaal aan u of u van een eventueel aanbod gebruik wil maken.

Neemt u contact met ons op?

Uitspraak Europese Hof van Justitie over boeterente

Boeterente

Er is een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie over de boeterente, die Dexia berekende bij vroegtijdige beëindiging, van de zijde van Dexia, van de contracten. Dexia is tevreden dat er meer duidelijkheid is. Deze uitspraak is gunstig voor zo’n 10% van de clienten van Dexia met een, door Dexia opgezegd, nog openstaand contract met een toekomstige rentecomponent.

De uitspraak:

 • Geeft duidelijkheid aan de Nederlandse rechter voor de beoordeling van de vraag of de voorwaarde, op grond waarvan Dexia bij een door haar opgezegd contract, boeterente in rekening bracht, als oneerlijk en dus nietig dient te worden beschouwd
 • Stelt verder dat als na een zelfstandige beoordeling door de Nederlandse rechter, vast komt te staan dat de voorwaarde als oneerlijk dient te worden beschouwd, Dexia geen andere manier van berekenen kan toepassen.
 • Het Europese Hof van Justitie heeft de zaak voor verdere behandeling terugverwezen naar de Nederlandse rechter.

Dexia wil graag de lopende zaken oplossen en heeft besloten alle betrokken klanten te gaan bellen, om een afspraak te maken, waarin Dexia hun een voorstel, rekening houdend met deze uitspraak zal doen. Uiteraard kunnen klanten ook zelf Dexia benaderen via www.dexia.nl of 088 2036500.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de uitspraak:

Leaseproces claimt dat dit een grote overwinning is. Klopt dat?

Het is duidelijk dat Dexia in het ongelijk is gesteld, waar het betreft de door de Nederlandse rechter gestelde vragen. Ook andere elementen dienen daarbij nog door de Nederlanse rechter te worden beoordeeld in de betreffende zaak. De uitspraak is daarnaast alleen relevant voor klanten, waar Dexia het contract heeft beëindigd en die resterende termijnen hebben betaald. Dit betreft zo’n 10% van de openstaande contracten.

Waarom betaalt Dexia mij gewoon niet uit wat me toekomt?

Dexia maakt berekeningen van de financiële consequenties per relatie en heeft daar even de tijd voor nodig. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak nemen we de tijd om te kijken of er verder nog zaken spelen en om u zo mogelijk een voorstel te doen. Daarbij houdt Dexia rekening met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. U kunt uiteraard ook zelf een afspraak maken. Neemt u contact met ons op?

Geldt dit ook voor mij?

U kunt vrij simpel nakijken of het ook voor u geldt. Op uw eindafrekening moet sprake zijn van 5% discontering van de hoofdsom en resterende termijnen. Dit werd gedaan als Dexia uw contract beëindigde. Heeft u nog nog vragen, neemt u dan contact met ons op?

De Hoge Raad heeft twee nieuwe uitspraken gedaan in zaken over tussenpersonen

Rol van tussenpersonen

De eerste uitspraak, gedaan op 30 oktober 2020, gaat vooral over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een effectenorder’. Ook in april 2020 deed de Hoge Raad hierover al een uitspraak. Net als toen, heeft de Hoge Raad geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar geconcludeerd dat de toelichting die eerder werd gegeven door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende was. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Gerechtshof Den Bosch. Dit hof zal gaan beoordelen of de in deze twee zaken gebruikte aanvraagformulieren kunnen worden aangemerkt als ‘effectenorders’. Dexia is van mening dat dit niet het geval is en ziet met vertrouwen het vervolg van deze procedures tegemoet.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inmiddels in meerdere zaken geoordeeld dat het doorsturen van aanvraagformulieren door tussenpersonen niet is aan te merken als het doorgeven van effectenorders, en dat dit argument dus geen reden is voor een hogere schadevergoeding.

In de uitspraak van 30 oktober 2020, verwerpt de Hoge Raad daarnaast de klacht dat in de betreffende zaak sprake zou zijn geweest van door de tussenpersoon gegeven beleggingsadvies. De door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gegeven afwijzing van deze klacht, wordt door de Hoge Raad in stand gelaten. Een verdere invulling van het concept beleggingsadvies wordt door de Hoge Raad niet gegeven.

Wij realiseren ons dat uw zaak met deze uitspraken mogelijk nog niet is opgelost en dat het beantwoorden van alle juridische vragen nog jaren kan duren. Wij gaan daarom graag vrijblijvend met u in gesprek om samen te bekijken of we tot een afronding van uw dossier kunnen komen. Neemt u contact met ons op?

Callcenter VERO

Eveneens op 30 oktober 2020, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan die duidelijkheid schept over callcenter VERO. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat VERO geen tussenpersoon was. Indien u via VERO effectenleaseproducten heeft gekocht, kunt u dus geen beroep doen op een schadevergoeding vanwege de betrokkenheid van een tussenpersoon. Wel blijft het voor u relevant of er op het moment van de aanschaf van de effectenlease-producten al dan niet sprake was van een voor u op dat moment financieel aanvaardbare last.

Heeft u via VERO effectenleaseproducten gekocht, dan gaan wij graag op basis van onze zes garanties voor een goed gesprek met u in gesprek. De informatie die u met ons deelt, zullen wij nooit tegen u gebruiken en u zit ook nergens aan vast, totdat u dat wilt. Mocht u vooralsnog niet in gesprek willen gaan met ons, dan raden wij u aan om Leaseproces te vragen welke juridische mogelijkheden zij nog voor u ziet.

Wij hopen dat we met u het vrijblijvende gesprek mogen aangaan. Neemt u contact met ons op?

Uitspraak Hoge Raad van 24 april 2020

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over tussenpersonen.

Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’. De Hoge Raad heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar heeft geconcludeerd dat de toelichting die eerder werd gegeven door het Hof in Arnhem onvoldoende was. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Hof Den Bosch. Dexia ziet met vertrouwen het vervolg bij het Hof Den Bosch tegemoet. Het proces kan overigens nog jaren duren, aangezien de Hoge Raad ook aangeeft dat het raadplegen van het Europese Hof van Justitie mogelijk nodig zal zijn.

De uitspraak van de Hoge Raad geeft geen extra duidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van beleggingsadvies. Wij realiseren ons dat voor u de zaak daarmee nog niet is opgelost, en dat het beantwoorden van alle juridische vragen nog jaren kan duren. Graag gaan we dan ook vrijblijvend in gesprek met u om tot een passende oplossing te komen. Het is en blijft daarbij uiteraard steeds aan u of u op ons aanbod ingaat, of dat u de afloop van alle juridische procedures verder wil blijven afwachten.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de uitspraak:

Hoe weet Dexia zo zeker dat het nog vele jaren kan duren?
Het Hof in Den Bosch zal zich over deze zaak moeten gaan buigen. Een dergelijke procedure duurt al snel 1 tot 2 jaar. Daarbij heeft de Hoge Raad ook nog aangegeven dat het Hof zich voor verdere vragen moet wenden tot het Europese Hof, hetgeen al gauw 1 tot 2 jaar extra tijd vraagt. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Gevreesd wordt dat ook dit nog tot veel en lange procedures kan leiden.

Waarom heeft Dexia vertrouwen in de uitkomst?
Allereerst hebben de rechters Dexia in veruit de meeste zaken over dit onderwerp in het gelijk gesteld. Ook het Hof Den Bosch die van de Hoge Raad opnieuw naar de zaak moet gaan kijken, heeft eerder een voor Dexia op dit punt gunstige afweging gemaakt. Leaseproces verwijst alleen naar het Hof Den Haag en laat de voor Dexia gunstige uitspraken achterwege. Dit Hof heeft, net als de rechtbank Den Haag, slechts een enkele keer anders besloten.
Daarnaast zijn er eerdere uitspraken van het Europese Hof die het standpunt van Dexia ondersteunen. Ook de Procureur-Generaal (dit is degene die de Hoge Raad adviseert) heeft hiernaar verwezen in zijn advies aan de Hoge Raad.

Volgens Leaseproces is deze uitspraak een nederlaag voor Dexia. Klopt dat?
Hierbij het citaat van de website van Leaseproces: “Volgens Leaseproces oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.”
De weergave van de feiten door Leaseproces is helaas eenzijdig en niet volledig. De vraag was onder andere of het aanvraagformulier een order kan zijn. Daar had het Hof Arnhem van gezegd dat dat niet het geval was, maar het Hof Arnhem had dit maar beperkt toegelicht. De Hoge Raad heeft nu aangegeven, juist in lijn met het standpunt van Dexia in deze procedure, dat de toelichting te beperkt is. Het Hof Den Bosch gaat nu de vraag behandelen of er in deze procedure sprake kan zijn van een order. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Dit kan dus mogelijk ook nog tot lange procedures leiden.

Volgens Leaseproces wil Dexia zich er goedkoop vanaf maken. Klopt dat?
Dit is niet juist. Dexia heeft inmiddels met diverse klanten geschikt en houdt daarbij rekening met de specifieke situatie van de klant en de relevante rechterlijke uitspraken. Daarbij zijn ook grote bedragen uitbetaald. Denk daarbij aan tienduizenden euro’s. Of dat voor u ook het geval is, kunnen we uiteraard niet van tevoren zeggen. In het vrijblijvende gesprek gaan we kijken naar uw persoonlijke situatie en geven u vervolgens een advies. Wilt u meer weten over mogelijke uitkomsten van een gesprek, kijk dan op www.dexia.nl.

Eega claims

De Hoge Raad heeft op 24 april ook een aantal vragen beantwoord over een specifieke groep mogelijke eega zaken. Als u zelf een rechterlijke procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht het in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten.

Vraag en antwoord naar aanleiding van de uitspraak over de eega claim

Mijn echtgenoot of echtgenote heeft niet meegetekend. Betekent de uitspraak van de Hoge Raad nu dat we opnieuw kunnen gaan procederen?

Om te bepalen of dit zo is, is allereerst van belang of uw echtgenoot of echtgenote op tijd bezwaar heeft gemaakt. Als u zelf een procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht de uitspraak van de Hoge Raad in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten. U zult bij zo’n procedure gevraagd worden om onder ede te getuigen. Het feit dat de rechter opnieuw naar de zaak gaat kijken houdt overigens niet direct in dat de rechter tot een ander oordeel zal komen.


Hoe gaat Dexia om met Corona?

Uiteraard volgt Dexia de richtlijnen van de overheid rond de bestrijding van het Corona virus. Concreet betekent dit:

 • We sturen alleen leden uit het bezoek team op pad, als ze niet in Brabant wonen en geen klachten vertonen
 • We stellen de bezoeken aan klanten ouder dan 75 jaar voorlopig uit en nemen contact met u op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
 • We stellen de bezoeken aan klanten woonachtig in Brabant voorlopig uit en nemen met u contact op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
 • Met verdere vragen kunt u uiteraard bij ons bel team terecht
 • Uiteraard verzoeken we u bij klachten ons te informeren, zodat we de afspraak kunnen verzetten

Update 16 maart 2020:

In verband met de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid en de verantwoordelijkheid die ook wij willen nemen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan schorten we de geplande huisbezoeken tot 6 april op. We nemen telefonisch contact op met diegenen die dit betreft en bespreken dan graag de alternatieven met u.


Uitspraak Hoge Raad 13 maart 2020

Op 13 maart 2020 zou de Hoge Raad een uitspraak doen in het Dexia dossier.

De uitspraak zou met name gaan over de rol van de tussenpersoon, die effectenlease-producten verkocht heeft. De vragen die voorliggen zijn onder andere de volgende:

 1. De eerste gaat over wanneer sprake is van beleggingsadvies. Is daarbij algemene documentatie voldoende of moet de specifieke situatie van de klant aan de orde zijn gekomen en worden bewezen?
 2. De tweede vraag is of het doorsturen van een aanvraagformulier betekent dat de tussenpersoon een aandelenorder heeft doorgegeven. En als dat zo is, had die tussenpersoon daarvoor een vergunning moeten hebben?

Voor wie is deze uitspraak relevant?

De uitspraak van de Hoge Raad is alleen relevant voor zaken die nog niet zijn opgelost en waarin sprake was van een tussenpersoon. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: SpaarSelect, Hoevelaken Advies en NBG Finance. De uitspraak heeft geen betrekking op de situatie waarin de effectenlease-producten rechtstreeks van Dexia of bijvoorbeeld via Legio Lease gekocht zijn.

Uitspraak van de Hoge Raad verschuift naar 24 april 2020:

De Hoge Raad heeft inmiddels aangegeven met een uitspraak te komen op 24 april 2020. Dat neemt niet weg dat Dexia graag het geschil met u wil oplossen. U hoeft niet te wachten op de uitspraak, want Dexia biedt u aan, indien we in een persoonlijk gesprek tot een oplossing komen, om indien u dat wenst een voorwaardelijke overeenkomst te sluiten. U kunt dan na de uitspraak, mocht die in uw ogen gunstiger voor u zijn, alsnog besluiten de overeenkomst te ontbinden. U kunt, als u dat wilt, Dexia wel houden aan de overeenkomst, ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad.

Hoe nu verder?

We zien dagelijks hoe lastig mensen het geschil met Dexia vinden. Het brengt soms emotie met zich mee. Wellicht vreest u dat een gesprek uw positie kan schaden. Daarom geven wij u 6 garanties voor een eerlijk gesprek. U zit nergens aan vast, totdat u dat wilt. Als u vrijblijvend wilt onderzoeken wat wij u in uw situatie kunnen bieden, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.