Vernieuwde individuele afwikkelvoorstellen

Publicatiedatum: 12/02/2024

Dexia heeft inmiddels met het merendeel van haar klanten de aandelenlease afgewikkeld. Helaas zijn er nog steeds klanten waarbij dit niet is gelukt. Dexia probeert momenteel in contact te komen met deze klanten. Dit om hen vrijblijvend een veelal verbeterd afwikkelvoorstel te kunnen doen.

Is uw aandelenlease nog niet afgewikkeld en heeft u nog geen nieuw voorstel van ons ontvangen, neemt u dan snel contact met ons op. Wij helpen u graag verder door uw situatie geheel vrijblijvend met u te bespreken. Als u inderdaad aanspraak maakt op een verbeterd voorstel, dan ronden wij graag met u af. Dit ter voorkoming van langlopende juridische procedures over uw dossier en door snelle uitbetaling van een eventueel door u geaccepteerde vergoeding. Ook als u geen voorstel wilt ontvangen, nodigen wij u graag uit om contact op te nemen. Dit om in ieder geval uw contact- en bankgegevens waarnodig te actualiseren.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 – 20 36 500 of per e-mail contact@dexia.nl. U kunt uiteraard ook uw belangenbehartiger vragen om contact met ons op te nemen.

Uitzending AVROTROS Radar 23 oktober 2023

Publicatiedatum: 24/10/2023

Op 23 oktober 2023 zond het consumentenprogramma Radar van AVROTROS een item uit over Dexia Nederland (Dexia).

Dexia herkent zich niet in het geschetste beeld dat zij BKR-registraties als pressiemiddel zou gebruiken, dit is niet het geval. Dexia heeft met vrijwel al haar klanten de aandelen-lease passend afgewikkeld. Een aantal van de klanten waarvoor dit nog niet is gelukt, heeft een BKR-registratie: Dexia is verplicht om openstaande schulden door te geven aan de Stichting BKR. De doorhaling van de registratie is reglementair geregeld en verzoeken tot doorhaling worden door Dexia steeds zorgvuldig behandeld.

Dexia hecht er belang aan om, naast de lange, complexe rechterlijke procedures die geen eenduidige oplossing bieden, andere oplossingen aan haar klanten aan te bieden. In die context heeft Dexia de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met veel van haar klanten. Deze gesprekken zijn steeds geheel vrijblijvend en kunnen op elk moment door de klant beëindigd worden (zie onze zes garanties). In het vrijblijvende gesprek kijkt Dexia steeds naar de persoonlijke situatie van de klant, naar de relevante rechterlijke uitspraken en geeft Dexia de klant vervolgens een overzicht van zijn of haar mogelijkheden. Op die manier wordt vaak tot een afronding gekomen waarin beide partijen zich in alle tevredenheid kunnen vinden. Het staat klanten steeds vrij om hun belangenbehartiger om advies te vragen. Bij diverse door Dexia gevoerde gesprekken is ook een belangenbehartiger aanwezig geweest.

Daarnaast respecteert Dexia uiteraard ook steeds alle rechterlijke uitspraken. Ook Dexia wil deze zich voortslepende problematiek oplossen en legt zelf zaken voor aan de rechter. Dit nadat een gesprek, of meerdere pogingen tot toenadering, zonder succes zijn gebleven. Dexia moedigt klanten ook aan om, als hun zaak zonder succes is besproken, hun belangenbehartiger te vragen hun zaak voor de rechter te brengen. Dit zodat de zaak daadwerkelijk wordt afgerond en zodat ook een eventuele BKR-notering kan worden doorgehaald. Uiteraard kunnen klanten ook hun belangenbehartiger vragen om namens hen met Dexia in onderhandeling te gaan over een schikking buiten de rechter om.

Mocht u, als klant van Dexia, nog een BKR-notering of dossier open hebben staan, dan nodigen wij u uit om vrijblijvend contact op te nemen met ons call center. Dit om in onderling overleg te onderzoeken of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Klantcontactcentrum Dexia Nederland
Telefoon: 088 2036500
E-mail: contact@dexia.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 09:00-17:00 uur (m.u.v. feestdagen)

Persoonlijk Financieel Plan (tussenpersoon-zaken)

Publicatiedatum: 12/06/2023

Staat uw effectenleasecontract nog open en beschikt u over een destijds door uw tussenpersoon opgemaakt Persoonlijk Financieel Plan, dan maakt u hoogstwaarschijnlijk nog aanspraak op een aanvullende schadevergoeding. Neemt u vooral contact met ons op, dan helpen wij u graag verder door uw situatie vrijblijvend met u te bespreken. Als u inderdaad aanspraak maakt op een hogere vergoeding betalen wij deze direct uit. Twijfelt u of weet u niet of de documenten die u nog heeft voldoende zijn, neemt u ook dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 – 20 36 500 of per e-mail contact@dexia.nl. U kunt uiteraard ook uw belangenbehartiger vragen om dat namens u te doen.

Wij gaan graag met u in gesprek.

Ontbrekende toestemming echtgenoot (eega-zaken)

Publicatiedatum: 09/03/2023

De komende periode wordt door Dexia extra aandacht besteed aan een specifieke categorie nog openstaande zaken, te weten zaken waarin sprake is van een zogenaamde tijdige eega-vernietiging. Dit zijn zaken waarin de echtgeno(o)t(e) van de afnemer nooit toestemming heeft gegeven om effectenlease producten bij Dexia aan te schaffen. Indien het ontbreken van deze toestemming vóór 25 juli 2007 per brief door de echtgeno(o)t(e) aan Dexia is gemeld, kan mogelijk nog aanspraak worden gemaakt op aanvullende volledige schadevergoeding.

Met de meeste afnemers in deze categorie is inmiddels afgewikkeld. Helaas is het Dexia nog niet gelukt om iedereen te spreken. Daarom kunt u als u daarvoor in aanmerking komt de komende periode een telefoontje of brief van een van onze Client Managers verwachten. Wij nodigen u daarbij graag uit om gezamenlijk te onderzoeken of ook u recht heeft op een aanvullende volledige schadevergoeding. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen op telefoonnummer 088 – 20 36 500 of per e-mail contact@dexia.nl, of uw belangenbehartiger vragen om dat namens u te doen.

Wij gaan graag met u in gesprek.

Dexia en Juridico bereiken akkoord over lopende effectenleasegeschillen

Publicatiedatum: 22/07/2022

Dexia heeft met belangenbehartiger Juridico een akkoord bereikt over een schikking voor lopende effectenleasegeschillen. De door Juridico vertegenwoordigde klanten hebben inmiddels (of zullen zeer binnenkort) de overeengekomen vergoeding ontvangen. Daarmee is voor deze klanten het langslepende geschil afgerond en zijn voor Dexia alle Juridico zaken gesloten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich tot Juridico wenden.

Uitspraak Hoge Raad van 10 juni 2022

Publicatiedatum: 23/06/2022

In het verleden zijn veel effectenleasecontracten tot stand gekomen door tussenkomst van tussenpersonen. De Hoge Raad heeft op 10 juni 2022 vragen beantwoord van de kantonrechter te Enschede over de mogelijke rol van deze tussenpersonen. De antwoorden op deze vragen zijn van belang om te weten of Dexia nog een bijkomende vergoeding aan haar klanten dient te betalen.

Wanneer is er sprake van het geven van (vergunningsplichtig) financieel advies door een tussenpersoon aan een klant van Dexia?

De Hoge Raad vindt dat er sprake is van (vergunningsplichtig) financieel advies als de tussenpersoon een klant een gepersonaliseerde aanbeveling heeft gegeven voor een specifiek effectenleaseproduct. Of dat zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Is er bij het sluiten van uw effectenleaseovereenkomst ook een tussenpersoon betrokken geweest en denkt u dat u door hem bent geadviseerd? Dexia nodigt u graag uit om samen de omstandigheden van uw zaak te bekijken en een passende oplossing te bieden. Neemt u contact met ons op?

Heeft het (eventuele) doorgeven door een tussenpersoon van een order aan Dexia gevolgen voor de vergoeding die Dexia aan de klant moet betalen als Dexia het effectenleaseproduct vervolgens aan de klant heeft verkocht?

De Hoge Raad vindt van niet. Dit betekent dat als een tussenpersoon een door u getekend aanvraagformulier naar Dexia heeft gestuurd, dat geen reden is voor Dexia om aan u een hogere vergoeding te betalen dan de vergoeding waarop u op basis van het Hofmodel recht heeft.

Graag gaan we in gesprek met klanten om tot een passende oplossing te komen en nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.

Uitzending AVROTROS Radar 24 januari 2022

Publicatiedatum: 24/01/2022

Op 24 januari 2022 zond het consumentenprogramma Radar van AVROTROS een item uit over Dexia Nederland (Dexia). Dexia begrijpt dat het programma ter voorbereiding van de uitzending gesprekken heeft gevoerd met zeven Dexia-klanten over het gesprek dat deze klanten met Dexia zouden hebben gehad, en het aanbod dat Dexia hen zou hebben gedaan. Op basis van deze zeven gesprekken, besluit Radar dat “het [door Dexia] aangeboden bedrag substantieel lager is dan het bedrag waar de consument op basis van rechterlijke uitspraken recht op heeft.”

Dexia denkt dat de selectie van deze zeven “dossiers” werd gemaakt door Radar, samen met Leaseproces, een (commerciële) claimorganisatie die doorgaans aan haar klanten adviseert om niet met Dexia in gesprek te gaan. Zij wil liever dat klanten wachten op uitspraken van de rechter in nog te voeren rechtszaken.

Dexia betreurt dat de door Radar en Leaseproces gegeven weergave van de feiten en rechterlijke uitspraken eenzijdig en niet volledig is. Zo is een aantal van de zaken nog niet afgerond, wat de conclusies voorbarig maakt. Radar en Leaseproces verwijzen verder ook steeds naar bepaalde rechterlijke beslissingen, en laten de voor Dexia gunstige rechterlijke uitspraken, ook vaak van hogere rechters, achterwege.

Ook werd geen melding gemaakt van een eerder door Leaseproces aangespannen kort geding, waarin zij opperde dat Dexia onrechtmatig zou handelen als zij klanten benadert zonder Leaseproces daarvan in kennis te stellen. Dit kort geding werd overigens door Leaseproces verloren.

De juridische werkelijkheid waarin de dossiers zich afspelen, is complex en erg afhankelijk van de feitelijke omstandigheden per zaak. Het klopt dat het Hofmodel daarbij het uitgangspunt is. Vandaar dat Dexia in 2012 aan de meeste klanten reeds een vergoeding gebaseerd op het Hofmodel heeft overgemaakt.

Dexia stelt daarnaast vast dat Leaseproces steeds aan haar klanten voorhoudt “dat Dexia zich er goedkoop vanaf wil maken.” Deze bewering, overgenomen door Radar, is niet juist. Bovenop de betalingen in 2012 heeft Dexia inmiddels met diverse klanten overeenkomsten gesloten. Daarbij houdt zij steeds rekening met de specifieke situatie van de klant (zoals deze door de klant aan Dexia worden meegedeeld naar aanleiding van de gesprekken) en de relevante rechterlijke uitspraken.

Daarbij zijn ook al grote bedragen uitbetaald. Denk daarbij aan tienduizenden euro’s. Ook in de door Radar aangehaalde en nog lopende zaken, behoort dat tot de mogelijkheden. Dexia erkent overigens, dat door het succes van de aanpak, de afhandeling niet altijd snel genoeg is. Dexia wenst hierbij ook toe te voegen dat Leaseproces al meerdere malen aan haar klanten heeft geadviseerd om het door Dexia gedane voorstel tot finale afronding te aanvaarden.

Dexia stelt het op prijs om, naast de lange, complexe rechterlijke procedures, andere oplossingen aan haar klanten aan te bieden. In die context heeft Dexia de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met een grote groep van haar klanten. Deze gesprekken zijn steeds geheel vrijblijvend en kunnen op elk moment door de klant beëindigd worden (zie onze zes garanties).

In het vrijblijvende gesprek kijkt Dexia steeds naar de persoonlijke situatie van de klant, naar de relevante rechterlijke uitspraken en geeft Dexia de klant vervolgens een overzicht van zijn of haar mogelijkheden. Het staat klanten daarbij vrij om Leaseproces of anderen om advies te vragen. Op die manier wordt vaak tot een afronding gekomen waarin beide partijen zich in alle tevredenheid kunnen vinden. Leaseproces is ook bij een aantal door ons gevoerde gesprekken aanwezig geweest.

Daarnaast respecteert Dexia uiteraard ook steeds alle rechterlijke uitspraken. Ook Dexia wil deze zich voortslepende problematiek oplossen en moedigt klanten aan om, als hun zaak zonder succes is besproken, Leaseproces te vragen hun zaak, op korte termijn, voor de rechter te brengen. Dit zodat de zaak daadwerkelijk wordt afgerond door een vonnis. Inmiddels legt Dexia ook zelf talrijke zaken voor aan de rechter, nadat een gesprek, of meerdere pogingen tot toenadering, zonder succes zijn gebleven. Uiteraard kunt u ook vragen aan Leaseproces om namens u met Dexia in onderhandeling te gaan over een schikking buiten de rechter om.

Mocht u, als klant van Dexia, menen nog een openstaand dossier bij ons te hebben, dan nodigen wij u uit om vrijblijvend contact op te nemen met ons call center. Dit om in onderling overleg te onderzoeken of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Klantcontactcentrum
Telefoon: 088 2036500
E-mail: contact@dexia.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 09:00-17:00 uur (m.u.v. feestdagen)

Onze garanties

Waarom het nog steeds nuttig is om met ons in gesprek te gaan?

Publicatiedatum: 21/07/2021


Indien u een effectenleasecontract heeft gesloten via een tussenpersoon, dan heeft u mogelijk recht op een hogere schadevergoeding. Sinds de arresten van de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, uit 2020 over de positie van tussenpersonen, heeft de rechtspraak zich verder ontwikkeld.

Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen sindsdien bij de gerechtshoven vatten we hieronder graag voor u samen:

 1. Was er bij het aangaan van het contract sprake van het doorgeven van een order door de tussenpersoon en heeft dit gevolgen voor de schadevergoeding die Dexia moet betalen?

Het order argument werd in zo goed als alle beoordeelde zaken verworpen, waaronder door twee van de vier gerechtshoven. Deze gerechtshoven oordeelden dat er door Dexia geen hogere schadevergoeding aan de klant hoefde te worden betaald. Dit omdat er geen order werd doorgegeven of omdat het orderremise-argument sowieso geen recht geeft op een hogere schadevergoeding. Het gerechtshof Den Bosch, oordeelde anders. Dit door aan te nemen dat, in de specifieke door deze rechter beoordeelde zaak, wel sprake was geweest van het doorgeven van een order, waardoor aan de klant een hogere schadevergoeding diende te worden betaald.

 1. Is er door de tussenpersoon een beleggingsadvies gegeven en heeft dit gevolgen voor de schadevergoeding die Dexia moet betalen?

De vier gerechtshoven hebben deze vraag in verschillende zaken verschillend beantwoord. Daarbij waren steeds de specifieke feitelijke omstandigheden bij het afsluiten van het contract bepalend voor de uitkomst van de zaak. In bepaalde situaties werd beleggingsadvies aangenomen. Regelmatig werd de beleggingsadvies-klacht echter afgewezen, of werd aan de klant gevraagd om nog bewijs te leveren dat Dexia wist of behoorde te weten dat de tussenpersoon hem heeft geadviseerd.

Omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het door de gerechtshoven aannemen van beleggingsadvies waren bijvoorbeeld:

 1. de aanwezigheid van een schriftelijk persoonlijk financieel plan waaruit bleek dat de tussenpersoon verder was gegaan dan het aanprijzen van een effectenleasecontract,
 2. al dan niet in combinatie met de aanwezigheid van een reeds bestaande vertrouwensrelatie tussen de klant en de tussenpersoon, en het
 3. door de klant zelf contact opnemen met de tussenpersoon.

In de zaken waarin deze omstandigheden niet of niet voldoende duidelijk aanwezig waren en onvoldoende bleek dat de tussenpersoon verder was gegaan dan het aanprijzen van een effectenleasecontract, werd beleggingsadvies niet aangenomen en kon de klant op die grond dus geen aanspraak maken op een hogere schadevergoeding. Zo zijn enkel voorbeeldberekeningen van het verwachte rendement doorgaans onvoldoende bewijs, volgens de gerechtshoven.

Met betrekking tot de rol van de tussenpersonen zijn er inmiddels ook een aantal prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad.

Proceskosten

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. De rechter kan onder meer beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten van de winnende partij moet betalen, de te betalen bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Ter illustratie: in de hiervoor genoemde bij de gerechtshoven gevoerde rechtszaken waarin beleggingsadvies niet werd aangenomen, diende de klant aan Dexia niet alleen de reeds betaalde schadevergoeding terug te betalen, maar diende de klant ook de proceskosten van enkele duizenden euro’s aan Dexia te betalen.

Door tijdig en vrijblijvend in gesprek te gaan met Dexia, hadden de extra kosten mogelijk vermeden kunnen worden.

Hoe nu verder?

Omdat de feiten en omstandigheden van geval tot geval verschillen en omdat Dexia nog meer dure en langlopende rechterlijke procedures wil voorkomen, gaat Dexia graag met u in gesprek. Graag luisteren wij naar uw verhaal en onderzoeken we samen met u of u over stukken beschikt die relevant zijn, zodat we uw zaak in gezamenlijk overleg – en uiteraard rekening houdend met bovenstaande ontwikkelingen– kunnen afronden.

Voor die afronding mogen we u in ieder geval een bedrag aanbieden om tot sluiting van uw dossier te komen, ook indien u geen recht heeft op een hogere vergoeding. Afronding van uw dossier levert u dus in ieder geval iets op. Een gesprek biedt bovendien de mogelijkheid om samen verder te onderzoeken of er redenen zijn om wel tot een hogere vergoeding te komen.

Verhalen van afnemers die u reeds voorgingen, kunt u terugvinden op onze website www.dexia.nl. Het is uiteraard helemaal aan u of u van een eventueel aanbod gebruik wil maken.

Neemt u contact met ons op?

Uitspraak Europese Hof van Justitie over boeterente

Boeterente

Er is een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie over de boeterente, die Dexia berekende bij vroegtijdige beëindiging, van de zijde van Dexia, van de contracten. Dexia is tevreden dat er meer duidelijkheid is. Deze uitspraak is gunstig voor zo’n 10% van de clienten van Dexia met een, door Dexia opgezegd, nog openstaand contract met een toekomstige rentecomponent.

De uitspraak:

 • Geeft duidelijkheid aan de Nederlandse rechter voor de beoordeling van de vraag of de voorwaarde, op grond waarvan Dexia bij een door haar opgezegd contract, boeterente in rekening bracht, als oneerlijk en dus nietig dient te worden beschouwd
 • Stelt verder dat als na een zelfstandige beoordeling door de Nederlandse rechter, vast komt te staan dat de voorwaarde als oneerlijk dient te worden beschouwd, Dexia geen andere manier van berekenen kan toepassen.
 • Het Europese Hof van Justitie heeft de zaak voor verdere behandeling terugverwezen naar de Nederlandse rechter.

Dexia wil graag de lopende zaken oplossen en heeft besloten alle betrokken klanten te gaan bellen, om een afspraak te maken, waarin Dexia hun een voorstel, rekening houdend met deze uitspraak zal doen. Uiteraard kunnen klanten ook zelf Dexia benaderen via www.dexia.nl of 088 2036500.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de uitspraak:

Leaseproces claimt dat dit een grote overwinning is. Klopt dat?

Het is duidelijk dat Dexia in het ongelijk is gesteld, waar het betreft de door de Nederlandse rechter gestelde vragen. Ook andere elementen dienen daarbij nog door de Nederlanse rechter te worden beoordeeld in de betreffende zaak. De uitspraak is daarnaast alleen relevant voor klanten, waar Dexia het contract heeft beëindigd en die resterende termijnen hebben betaald. Dit betreft zo’n 10% van de openstaande contracten.

Waarom betaalt Dexia mij gewoon niet uit wat me toekomt?

Dexia maakt berekeningen van de financiële consequenties per relatie en heeft daar even de tijd voor nodig. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak nemen we de tijd om te kijken of er verder nog zaken spelen en om u zo mogelijk een voorstel te doen. Daarbij houdt Dexia rekening met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. U kunt uiteraard ook zelf een afspraak maken. Neemt u contact met ons op?

Geldt dit ook voor mij?

U kunt vrij simpel nakijken of het ook voor u geldt. Op uw eindafrekening moet sprake zijn van 5% discontering van de hoofdsom en resterende termijnen. Dit werd gedaan als Dexia uw contract beëindigde. Heeft u nog nog vragen, neemt u dan contact met ons op?

De Hoge Raad heeft twee nieuwe uitspraken gedaan in zaken over tussenpersonen

Rol van tussenpersonen

De eerste uitspraak, gedaan op 30 oktober 2020, gaat vooral over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een effectenorder’. Ook in april 2020 deed de Hoge Raad hierover al een uitspraak. Net als toen, heeft de Hoge Raad geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar geconcludeerd dat de toelichting die eerder werd gegeven door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende was. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Gerechtshof Den Bosch. Dit hof zal gaan beoordelen of de in deze twee zaken gebruikte aanvraagformulieren kunnen worden aangemerkt als ‘effectenorders’. Dexia is van mening dat dit niet het geval is en ziet met vertrouwen het vervolg van deze procedures tegemoet.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inmiddels in meerdere zaken geoordeeld dat het doorsturen van aanvraagformulieren door tussenpersonen niet is aan te merken als het doorgeven van effectenorders, en dat dit argument dus geen reden is voor een hogere schadevergoeding.

In de uitspraak van 30 oktober 2020, verwerpt de Hoge Raad daarnaast de klacht dat in de betreffende zaak sprake zou zijn geweest van door de tussenpersoon gegeven beleggingsadvies. De door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gegeven afwijzing van deze klacht, wordt door de Hoge Raad in stand gelaten. Een verdere invulling van het concept beleggingsadvies wordt door de Hoge Raad niet gegeven.

Wij realiseren ons dat uw zaak met deze uitspraken mogelijk nog niet is opgelost en dat het beantwoorden van alle juridische vragen nog jaren kan duren. Wij gaan daarom graag vrijblijvend met u in gesprek om samen te bekijken of we tot een afronding van uw dossier kunnen komen. Neemt u contact met ons op?

Callcenter VERO

Eveneens op 30 oktober 2020, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan die duidelijkheid schept over callcenter VERO. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat VERO geen tussenpersoon was. Indien u via VERO effectenleaseproducten heeft gekocht, kunt u dus geen beroep doen op een schadevergoeding vanwege de betrokkenheid van een tussenpersoon. Wel blijft het voor u relevant of er op het moment van de aanschaf van de effectenlease-producten al dan niet sprake was van een voor u op dat moment financieel aanvaardbare last.

Heeft u via VERO effectenleaseproducten gekocht, dan gaan wij graag op basis van onze zes garanties voor een goed gesprek met u in gesprek. De informatie die u met ons deelt, zullen wij nooit tegen u gebruiken en u zit ook nergens aan vast, totdat u dat wilt. Mocht u vooralsnog niet in gesprek willen gaan met ons, dan raden wij u aan om Leaseproces te vragen welke juridische mogelijkheden zij nog voor u ziet.

Wij hopen dat we met u het vrijblijvende gesprek mogen aangaan. Neemt u contact met ons op?

Uitspraak Hoge Raad van 24 april 2020

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over tussenpersonen.

Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’. De Hoge Raad heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar heeft geconcludeerd dat de toelichting die eerder werd gegeven door het Hof in Arnhem onvoldoende was. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Hof Den Bosch. Dexia ziet met vertrouwen het vervolg bij het Hof Den Bosch tegemoet. Het proces kan overigens nog jaren duren, aangezien de Hoge Raad ook aangeeft dat het raadplegen van het Europese Hof van Justitie mogelijk nodig zal zijn.

De uitspraak van de Hoge Raad geeft geen extra duidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van beleggingsadvies. Wij realiseren ons dat voor u de zaak daarmee nog niet is opgelost, en dat het beantwoorden van alle juridische vragen nog jaren kan duren. Graag gaan we dan ook vrijblijvend in gesprek met u om tot een passende oplossing te komen. Het is en blijft daarbij uiteraard steeds aan u of u op ons aanbod ingaat, of dat u de afloop van alle juridische procedures verder wil blijven afwachten.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de uitspraak:

Hoe weet Dexia zo zeker dat het nog vele jaren kan duren?
Het Hof in Den Bosch zal zich over deze zaak moeten gaan buigen. Een dergelijke procedure duurt al snel 1 tot 2 jaar. Daarbij heeft de Hoge Raad ook nog aangegeven dat het Hof zich voor verdere vragen moet wenden tot het Europese Hof, hetgeen al gauw 1 tot 2 jaar extra tijd vraagt. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Gevreesd wordt dat ook dit nog tot veel en lange procedures kan leiden.

Waarom heeft Dexia vertrouwen in de uitkomst?
Allereerst hebben de rechters Dexia in veruit de meeste zaken over dit onderwerp in het gelijk gesteld. Ook het Hof Den Bosch die van de Hoge Raad opnieuw naar de zaak moet gaan kijken, heeft eerder een voor Dexia op dit punt gunstige afweging gemaakt. Leaseproces verwijst alleen naar het Hof Den Haag en laat de voor Dexia gunstige uitspraken achterwege. Dit Hof heeft, net als de rechtbank Den Haag, slechts een enkele keer anders besloten.
Daarnaast zijn er eerdere uitspraken van het Europese Hof die het standpunt van Dexia ondersteunen. Ook de Procureur-Generaal (dit is degene die de Hoge Raad adviseert) heeft hiernaar verwezen in zijn advies aan de Hoge Raad.

Volgens Leaseproces is deze uitspraak een nederlaag voor Dexia. Klopt dat?
Hierbij het citaat van de website van Leaseproces: “Volgens Leaseproces oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.”
De weergave van de feiten door Leaseproces is helaas eenzijdig en niet volledig. De vraag was onder andere of het aanvraagformulier een order kan zijn. Daar had het Hof Arnhem van gezegd dat dat niet het geval was, maar het Hof Arnhem had dit maar beperkt toegelicht. De Hoge Raad heeft nu aangegeven, juist in lijn met het standpunt van Dexia in deze procedure, dat de toelichting te beperkt is. Het Hof Den Bosch gaat nu de vraag behandelen of er in deze procedure sprake kan zijn van een order. Het is nog niet duidelijk of de concrete zaak waar het Hof nu naar gaat kijken ook antwoord gaat geven op de vraag hoe het zit met de schadeverdeling en als dat al zo is, of dat ook duidelijkheid schept voor andere situaties. Dit kan dus mogelijk ook nog tot lange procedures leiden.

Volgens Leaseproces wil Dexia zich er goedkoop vanaf maken. Klopt dat?
Dit is niet juist. Dexia heeft inmiddels met diverse klanten geschikt en houdt daarbij rekening met de specifieke situatie van de klant en de relevante rechterlijke uitspraken. Daarbij zijn ook grote bedragen uitbetaald. Denk daarbij aan tienduizenden euro’s. Of dat voor u ook het geval is, kunnen we uiteraard niet van tevoren zeggen. In het vrijblijvende gesprek gaan we kijken naar uw persoonlijke situatie en geven u vervolgens een advies. Wilt u meer weten over mogelijke uitkomsten van een gesprek, kijk dan op www.dexia.nl.

Eega claims

De Hoge Raad heeft op 24 april ook een aantal vragen beantwoord over een specifieke groep mogelijke eega zaken. Als u zelf een rechterlijke procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht het in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten.

Vraag en antwoord naar aanleiding van de uitspraak over de eega claim

Mijn echtgenoot of echtgenote heeft niet meegetekend. Betekent de uitspraak van de Hoge Raad nu dat we opnieuw kunnen gaan procederen?

Om te bepalen of dit zo is, is allereerst van belang of uw echtgenoot of echtgenote op tijd bezwaar heeft gemaakt. Als u zelf een procedure heeft gevoerd over een eega claim en uw echtgenoot of echtgenote was geen partij bij die procedure, dan kan hij of zij de eega claim mogelijk opnieuw aan de rechter voorleggen. Dexia denkt dat het aantal klanten dat voordeel zal kunnen halen uit deze uitspraak beperkt is. Mocht de uitspraak van de Hoge Raad in uw geval relevant zijn, dan kunt u, volgens de website van Leaseproces, binnenkort een telefoontje van hen verwachten. U zult bij zo’n procedure gevraagd worden om onder ede te getuigen. Het feit dat de rechter opnieuw naar de zaak gaat kijken houdt overigens niet direct in dat de rechter tot een ander oordeel zal komen.


Hoe gaat Dexia om met Corona?

Uiteraard volgt Dexia de richtlijnen van de overheid rond de bestrijding van het Corona virus. Concreet betekent dit:

 • We sturen alleen leden uit het bezoek team op pad, als ze niet in Brabant wonen en geen klachten vertonen
 • We stellen de bezoeken aan klanten ouder dan 75 jaar voorlopig uit en nemen contact met u op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
 • We stellen de bezoeken aan klanten woonachtig in Brabant voorlopig uit en nemen met u contact op voor het maken van een afspraak over een passend vervolg
 • Met verdere vragen kunt u uiteraard bij ons bel team terecht
 • Uiteraard verzoeken we u bij klachten ons te informeren, zodat we de afspraak kunnen verzetten

Update 16 maart 2020:

In verband met de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid en de verantwoordelijkheid die ook wij willen nemen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan schorten we de geplande huisbezoeken tot 6 april op. We nemen telefonisch contact op met diegenen die dit betreft en bespreken dan graag de alternatieven met u.


Uitspraak Hoge Raad 13 maart 2020

Op 13 maart 2020 zou de Hoge Raad een uitspraak doen in het Dexia dossier.

De uitspraak zou met name gaan over de rol van de tussenpersoon, die effectenlease-producten verkocht heeft. De vragen die voorliggen zijn onder andere de volgende:

 1. De eerste gaat over wanneer sprake is van beleggingsadvies. Is daarbij algemene documentatie voldoende of moet de specifieke situatie van de klant aan de orde zijn gekomen en worden bewezen?
 2. De tweede vraag is of het doorsturen van een aanvraagformulier betekent dat de tussenpersoon een aandelenorder heeft doorgegeven. En als dat zo is, had die tussenpersoon daarvoor een vergunning moeten hebben?

Voor wie is deze uitspraak relevant?

De uitspraak van de Hoge Raad is alleen relevant voor zaken die nog niet zijn opgelost en waarin sprake was van een tussenpersoon. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: SpaarSelect, Hoevelaken Advies en NBG Finance. De uitspraak heeft geen betrekking op de situatie waarin de effectenlease-producten rechtstreeks van Dexia of bijvoorbeeld via Legio Lease gekocht zijn.

Uitspraak van de Hoge Raad verschuift naar 24 april 2020:

De Hoge Raad heeft inmiddels aangegeven met een uitspraak te komen op 24 april 2020. Dat neemt niet weg dat Dexia graag het geschil met u wil oplossen. U hoeft niet te wachten op de uitspraak, want Dexia biedt u aan, indien we in een persoonlijk gesprek tot een oplossing komen, om indien u dat wenst een voorwaardelijke overeenkomst te sluiten. U kunt dan na de uitspraak, mocht die in uw ogen gunstiger voor u zijn, alsnog besluiten de overeenkomst te ontbinden. U kunt, als u dat wilt, Dexia wel houden aan de overeenkomst, ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad.

Hoe nu verder?

We zien dagelijks hoe lastig mensen het geschil met Dexia vinden. Het brengt soms emotie met zich mee. Wellicht vreest u dat een gesprek uw positie kan schaden. Daarom geven wij u 6 garanties voor een eerlijk gesprek. U zit nergens aan vast, totdat u dat wilt. Als u vrijblijvend wilt onderzoeken wat wij u in uw situatie kunnen bieden, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.